Przejdź do treści

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBINIE

Rąbino 29A , 78-331 Rąbino

 tel. 94 365 20 82

e-mail :  gops@rabino.pl

NIP : 672-12-02-719

REGON : 003801522


 

          

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie jest jednostką organizacyjną gminy Rąbino. Terenem działania jest gmina wiejska Rąbino.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach, dotyczące ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, a w szczególności:

  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej,
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  • Pobudzenia społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • Prowadzenie fachowej działalności socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom celem odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • Organizowanie poradnictwa socjalnego i usług opiekuńczych,
  • Zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
  • Rozwijanie innych form pomocy i samopomocy społecznej,
  • Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Rąbino.