Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 848)

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.bip.gops.rabino.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011.04.21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.09.23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: informatyk@rabino.pl lub gops.rabino@wp.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94-36 520 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, kontakt email: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Dostępność wejścia do budynku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie 29A, 78-331 Rąbino, zajmuje pomieszczenia na parterze budynku oraz I piętro budynku, do którego prowadzi jedno wejście z poziomu drogi. Na każdym z poziomów budynku znajdują się poszczególne komórki organizacyjne. Korytarze oraz schody znajdujące się w budynkach są ogólnodostępne.

Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku, wszystkie pomieszczenia biurowe oraz toaleta na parterze, która nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada parkingu. Jest możliwość z korzystania z miejsc postojowych które znajdują się w bliskiej odległości od budynku GOPS.

W Ośrodku jest możliwość skorzystania z porady psychologa, terapeuty ds.  uzależnień. Prowadzone oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc, nie radzących sobie z zachowaniami agresywnymi wobec bliskich.