Przejdź do treści

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

7 sierpnia 2012r. powołany został Zespół ds. Asysty Rodzinnej, który będzie zajmował się m.in. analizą sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, podniesieniem świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, wspieraniem rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych poprzez ustalenie planu pomocy dla rodziny. W jego skład wchodzą: Kierownik GOPS, pracownicy socjalni, aspirant pracy socjalnej, terapeuta rodzin. Zespół ds. Asysty Rodzinnej będzie zasięgał opinii o rodzinach od innych instytucji, m.in. pedagoga szkolnego, kuratora zawodowego, pielęgniarki środowiskowej.