Przejdź do treści

Projekt-"Integracja społeczna- powrót do czynnego życia zawodowego"


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie informuje, że w roku 2013 oraz 2014 realizowany będzie projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem „Integracja społeczna- powrót do czynnego życia zawodowego”

Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej i własnych.

I.Uczestnicy projektu  powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać zameldowanie na terenie gminy Rąbino lub pozostającą z zamiarem stałego pobytu na terenie gminy Rąbino zgodnie z Kodeksem cywilnym (tj. „miejscem zamieszkania” jest miejscowość w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu);
 • być osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, zatrudnioną lub posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • być osobą w wieku aktywności zawodowej tj.( kobieta w wieku od 18 do 60 lat, mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat);
 • być osobą przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • być klientem pomocy społecznej.

II. Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

 • sfinansowanie zawodowych kursów, szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji i umiejętności na rynku pracy, zwiększenie szans na zatrudnienie,
 • przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, których celem jest wsparcie mobilności  na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w poszukiwaniu zatrudnienia i wypełnianiu ról społecznych,
 • doradztwo zawodowe,
 • konsultacje psychologiczne,
 • wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym,
 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, kursy,
 • działania środowiskowe ( spotkania, wyjazdy o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym lub turystycznym z uwzględnieniem otoczenia uczestnika projektu),
 • inne działania wskazane przez uczestników projektu zgodne z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych PO KL i instrumentami aktywnej integracji.

Proces rekrutacji rozpoczyna się w dniu 13 listopada 2012 r.

W procesie rekrutacji i w trakcie realizacji projektu będzie zachowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn.  

Zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym prosimy o zgłaszanie się do biura projektu  lub  pracowników socjalnych GOPS Rąbino27 tel. 943643519lub 943643849 .

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

„Integracja społeczna – powrót do czynnego życia zawodowego”.

-------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W

RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

246 KBPobierzPodgląd pliku