Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie pilnie zatrudni 2 pracowników socjalnych

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBINIE ZATRUDNI
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1. Wymagania  niezbędne  związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116    oraz art.  156 ustawy o pomocy społecznej / Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 tekst jednolity/.
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
  • posiadanie pełnej zdolności  do  czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • znajomość kpa,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • prawo jazdy kat. B

        3. Wymagane dokumenty:

 • cv z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie   pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29   sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 tekst jednolity)”,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie, Rąbino 29A, pokój nr 4.

Kontakt telefoniczny  94 364 35 19

W załączeniu kwalifikacje pracownika socjalnego

Kierownik GOPS
Bogumiła Lewandowska

Załączniki:

Kwalifikacje pracownika socjalnego

56 KBPobierzPodgląd pliku